عشق ایمان امید

 

 

 

خدایا مرا وسیله ای برای صلح وارامش قرار ده .

بگذار هر جا تنفر است بذر عشق بکارم .

هر جا ازردگی است ببخشایم

هر جا شک است ایمان

هر جا یاس است امید

هر جا تاریکی است روشنایی

وهر جا غم است شادی نثار کنم.

/ 0 نظر / 14 بازدید