اینک ای خوب

 

زائری بارانی ام، آقا به دادم میرسی؟

بی پناهم،خسته ام،تنها، به دادم میرسی؟

 

گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگی ام

 

ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی؟

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
فصل خدا

دلم بدجوری هوس امام رضا کرده ... منم دلتنگشم وقتی دلت شکست و خداوند اجابت کرد به یاد من هم باش مهربانم